சுயமாக சிந்திப்பவன் தான் தலைவன் Dr Parveen sultana Motivational speechசுயமாக சிந்திப்பவன் தான் தலைவன் Dr Parveen sultana Motivational speech #ParvinSulthana #TamilMotivational.


READ  Best structural engineer • Ashraf Habibullah shares motivational speech and ambition toward his work

Leave a Reply

%d bloggers like this: